Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

99 ZŁOTA PROPORCJA SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 29/1, 31-120 Kraków, adres e-mail: [email protected]

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: …………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy (potwierdzenia zamówienia): …………………………………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ……………………………………………………………………………..

Adres konsumenta(-ów): …………………………………………………………………………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data: ……………………………………………………………………………………………………………………………

(*) Niepotrzebne skreślić.