Polityka zwrotów

1. W chwili zawarcia Umowy Sprzedaży Konsument akceptuje Politykę Zwrotów oraz Regulamin Sklepu

Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

1. Konsument może bez podania jakiejkolwiek przyczyny zwrócić Produkt, który nie wykazuje oznak użytkowania Produktu i nie został uszkodzony przez Konsumenta.
2. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej przez niego ze Sprzedawcą Umowy Sprzedaży.
3. Aby odstąpić od Umowy Sprzedaży należy wypełnić dostępne tutaj Oświadczenie o Odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
4. Wypełnione oświadczenie można wysłać:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected],
b) tradycyjną pocztą na adres: Al. Adama Mickiewicza 29/1, 31-120 Kraków.
5. W przypadku przesłania formularza przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.
6. Konsument w ciągu 14 dni od poinformowania Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy: Al. Adama Mickiewicza 29/1, 31-120 Kraków.
7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
8. W ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, Sprzedawca zwraca wszystkie dokonane przez Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia mu Produktów.
9. W przypadku odstąpienia przez Konsumenta od Umowy Sprzedaży jedynie w części (tj. nie wszystkich Produktów objętych Zamówieniem), koszty dostarczenia Produktów nie są zwracane.
10. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych metod, jakich użył Konsument podczas transakcji.
12. Konsument może wskazać inną metodę zwrotu płatności za Zamówienie (np. przelew bankowy).
11. Jeżeli zwrot płatności za Zamówienie nie będzie możliwy tą samą drogą, co jej dokonanie (np. przy opłaceniu Zamówienia metodą BLIK), Sprzedawca zwróci się do Konsumenta o podanie numeru rachunku bankowego, na który ma zostać dokonany zwrotu.

Reklamacja i rękojmia

1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego w Sklepie Produktu, Konsumentowi przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
2. Wadę można zgłosić w następujący sposób:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected],
b) drogą pisemną na adres: Al. Adama Mickiewicza 29/1, 31-120 Kraków.
c) przy wykorzystaniu elektronicznego formularza reklamacyjnego, udostępnianego przez Sprzedawcę na Stronie Sklepu.
4. W zgłoszeniu należy zawrzeć zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane zgłaszającego wadę Konsumenta oraz oczekiwany przez niego sposób realizacji reklamacji.
5. Sprzedawca może zażądać odesłania wadliwego Produktu na swój koszt na wskazany przez niego adres: Al. Adama Mickiewicza 29/1, 31-120 Kraków.
6. W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej i jej treść będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu, która określać będzie warunki gwarancji.
7. Wszelkie reklamacje, których przedmiotem są wady Produktów lub inne kwestie związane z funkcjonowaniem Sklepu, Sprzedawca rozpatruje w terminie 30 dni.
a) Jeżeli charakter zgłaszanej wady lub problemu nie pozwala na realizację reklamacji w terminie 30 dni, Sprzedawca poinformuje Klienta droga e-mailową o konieczności wydłużenia czasu przeznaczonego na rozpatrzenie reklamacji, wskazując termin jej rozpatrzenia.
8. O sposobie rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę Klient informowany będzie drogą e-mailową lub pisemnie, z wykorzystaniem adresów podanych przez niego przy założeniu Konta lub złożeniu Zamówienia lub wskazanych w zgłoszeniu reklamacji.